Lovgivning om naturisme

I Danmark er der kun meget få og svage restriktioner på hvor frit man kan praktisere naturisme – fx er det generelt tilladt at bade nøgen på stranden. I følge Justitsministeriet findes der faktisk ikke en lov, der fastsætter, hvad naturister må og ikke må.

Der er dog et par love og vedtægter, som kan være relevante:

Normalpolitivedtægten

Iagttagelse af orden m.v.

§ 5. Det er forbudt på eller ud til en vej eller andre steder, hvortil der er almindelig adgang, at vise uanstændig opførsel, f.eks. ved uanstændige ord eller handlinger, ved uanstændig blottelse af legemet eller ved at opfordre til utugt.

§ 17. Stk. 6. Med hensyn til offentlige badestrande og badeanstalter kan politiet træffe bestemmelse om iværksættelse af sådanne foranstaltninger, som findes påkrævet for at hindre, at de badende giver anledning til offentlig forargelse.

Alle politikredse har en politivedtægt, som hovedsageligt sætter rammerne for almindelig offentlig ro og orden. Langt de fleste politikredse benytter Normalpolitivedtægten, som er citeret herover. Der kan desuden være lokale tilføjelser til politivedtægten, som man skal være opmærksom på. Det kan fx være en henstilling til, at man benytter en bestemt strand i politikredsen eller lignende. Man bør derfor kontakte den lokale politikreds for at høre, om man har særlige vedtægter om nøgenbadning og naturisme.

Området for § 5 er “på eller ud til en vej eller andre steder, hvortil der er almindelig adgang”. Det er “ud til en vej”, når de vejfarende (kan) påtvinges iagtagelsen. Derimod ikke, hvis det kræver en særlig indsats af den forbipasserende, såsom brug af stige, kikkert eller andet. Bestemmelsens område ligger mellem de handlinger, der ikke er så uanstændige, at de er belagt med straf, og de handlinger, der er så grove, at der kan straffes efter straffelonvens kapitel 24 om forbrydelser mod kønssædeligheden. Uanstændig blottelse af legemet er typisk blottelse af kønsorganerne. De grove tilfælde omfattes af straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelser. Færden uden for badestrande mm. nøgen eller kun iført meget småt undertøj vil typisk være en overtrædelse af politivedtægtens § 5 – som fx ved en dom 21. august 1972, hvor tilskuere blev dømt for at gå nøgne rundt i Det kongelige Teater. Nøgenbadning kan ikke i sig selv antages at give en sådan anledning til offentlig forargelse, at der heri kan være grundlag for at iværksætte foranstaltninger efter § 17, stk. 6. Konkrete krænkelser fra de badende kan eventuelt straffes efter § 5.

Den offentlige orden reguleres efter politiets Ordensbekendtgørelse:

Ordensbekendtgørelsen

Kapitel 2. Sikring af den offentlige orden mv.

§ 3. Stk. 2. Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.

Stk. 4. Begås de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, og medfører de forstyrrelser af den offentlige orden, kan politiet påbyde, at de bringes til ophør.

Ordensbekendtgørelsen gælder for alle politikredse og er gældende “på veje eller på andre steder, hvortil der er almindelig adgang.” Bemærk dog at Politiet også kan gribe ind overfor handlinger, der sker andre steder, hvis de forstyrrer den offentlige orden.

Ordensbekendtgørelsens område ligger mellem de handlinger, der ikke er så anstødelige, at de er belagt med straf, og de handlinger, der er så grove, at der kan straffes efter Straffelonvens kapitel 24 om blufærdighedskrænkelse.

Spørgsmålet om hvor og hvornår almindelig nøgenhed er ulovlig afhænger af hvornår man mener der er tale om “uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse.” Det er i høj grad et spørgsmål om fortolkning og ifølge Justitsministeriet vil det bero på en vurdering af de nærmere omstændigheder i den konkrete sag.

Ifølge Politimesterforeningen er det generelt tilladt at bade nøgen på stranden. Denne fortolkning er en videreførelse af Justitsministeriets beslutning fra 1976 om at nøgenbadning og solbadning på stranden uden tøj ikke i sig selv kan anses for at være uanstændig opførsel. Derimod blev tilskuere dømt for at gå nøgne rundt i Det kongelige Teater i 1972.

I dag vurderer flere jurister at lovgivningen vil blive fortolket mindre restriktivt end for 30 år siden. Fx vil det formentlig generelt være tilladt at solbade nøgen i sin egen have, selvom naboen har udsyn fra et tagvindue.

Bemærk at Ordensbekendtgørelsen også finder anvendelse på personer som opfører sig forulempende overfor naturister. Fx lurere eller andre som chikanerer naturister og dermed forstyrrer den offentlige orden.

Skrivelse fra Justitsministeriet af 30. juli 1976:

I skrivelse af 10. juni 1976 har udvalget anmodet om justitsministeriets fortolkning af bestemmelserne i politivedtægten § 5 og § 17, stk. 6, i relation til nøgenbadning og færdsel på stranden uden tøj… Politimesteren har om politivedtægtens bestemmelser i relation til nøgenbadning m.v. anført, at nøgenbadning og solbadning på stranden uden tøj ikke i sig selv kan betegnes som omfattet af forbudet i politivedtægtens § 5 mod uanstændig opførsel ved uanstændig blottelse af legemet. Hvis der imidlertid forekommer provokerende eller demonstrerende optræden overfor andre badegæster, vil der være tale om uanstændig optræden, som er omfattet af politivedtægtens § 5. Politimesteren har vedrørende § 17, stk. 6 anført, at han ikke har fundet anledning til at iværksætte sådanne foranstaltninger, da nøgenbadning ikke findes at give anledning til offentlig forargelse. Om færdsel uden tøj i de ved stranden beliggende sommerhusområder har politimesteren anført, at politipersonalet er instrueret om at optage rapport med henblik på tiltalerejsning, såfremt et sådant forhold konstateres… …justitsministeriet kan henholde sig til det af politimesteren anførte…

I øvrigt kan Justitsministeriet oplyse, at afgørelsen af, om det i en konkret situation vil være strafbart at færdes nøgen på offentligt tilgængelige steder eller på steder, til hvilke der er frit udsyn fra offentligt sted, må bero på en vurdering af de nærmere omstændigheder i den konkrete sag.

Straffeloven

Kapitel 24. Forbrydelser mod kønssædeligheden

§ 232. Den, som ved uterligt forhold krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse, straffes med fængsel indtil 4 år eller under formildende omstændigheder med hæfte eller bøde.

I følge Justitsministeriet vil man kun blive dømt efter denne paragraf, hvis man forsætligt ønsker at krænke eller forarge med sin nøgenhed. Anvendelse af denne paragraf kræver, at der skal være tale om “et uterligt forhold”, hvilket forudsætter, at handlingen er seksuelt præget og er af nogen grovhed. Paragraffen kan fx anvendes på en ekshibitionist, som fremviser et erigeret kønslem, men derimod ikke på en person, der blot er nøgen.

Lovgivning om adgang til strande

Næsten alle danske strande og kyststrækninger er åbne for offentlighedens færdsel til fods – også private strande.

Den frie adgang har visse begrænsninger. Det er som udgangspunkt tilladt at begive sig til stranden ad veje og stier og hen over udyrkede arealer. Det er ikke tilladt at slå sig ned eller at bade tættere end 50 meter fra private beboelsesbygninger. Det er ikke tilladt at slå telte op på stranden. På nogle få strande er bilkørsel tilladt. Her må bilen parkeres på stranden, mens man opholder sig der, men må ikke stå natten over.

I sommerhalvåret skal hunde føres i snor. Vær i øvrigt opmærksom på lokal skiltning, der orienterer om særlige forhold/forbud for området.

Den relevante lovgivning findes i Naturbeskyttelsesloven, som er citeret herunder:

Naturbeskyttelsesloven

Kapitel 4. Offentlighedens adgang til naturen, Strande.

§ 22. Stk. 1. Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april-30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. I perioden 1. september-31. maj er ridning tilladt på den ubevoksede strandbred og direkte ned dertil, hvis der er lovlig adgang til stranden.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 omfatter ikke arealer, der inden den 1. januar 1916 er udlagt som have eller inddraget under en erhvervsvirksomhed, der drives på ejendommen. Det samme gælder forsvarsanlæg og havneanlæg.

Stk. 3. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres.

Stk. 4. På privatejede strandbredder og kyststrækninger må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelsesbygninger.

Kilder

Statens Information, Janne Lindquist Justitsministeriet, Johan Legarth Det Nordjyske Landsbibliotek, Jørgen Andersen Kommenteret normalpolitivedtægt, af Vagn Greve, Juristforbundets Forlag, København 1981 Retsinformation